Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 april 2019

Initiatief-raadsvoorstel – Langzaamverkeersbrug Wilhelminakanaal

Initiatief-raadsvoorstel  

Vergadering                         : Gemeenteraad Oirschot
Vergaderdatum                   : 9 april 2019Onderwerp
Langzaamverkeersbrug Wilhelminakanaal

Aanleiding
De gemeente werkt aan de ontwikkeling van de langzaamverkeersbrug (LV-brug) over het Wilhelminakanaal. De brug gaat het begin (of einde) vormen van de Groene Corridor: een robuuste landschappelijke verbinding tussen het 18 Septemberplein in Eindhoven en de Markt in Oirschot. Bij besluit van 21 april 2015 heeft de raad ingestemd met deze ontwikkeling.

Al eerder, op 10 oktober 2013, heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie verleend aan de gemeente Oirschot als bijdrage voor de realisatie van een LV-brug.

In 2017 is gestart met de aanbesteding voor het contracteren van een aannemer voor de realisatie en het onderhoud van de LV-brug over het Wilhelminakanaal. Op 15 mei 2018 heeft het college besloten de LV-brug te gunnen aan de firma Ballast Nedam Infra B.V. (BN) te Nieuwegein. Op 22 juni 2018 zijn de contracten daarvoor getekend door partijen.

Op 12 februari 2019 is gebleken dat, sinds de ondertekening van de contracten, partijen discussiëren (zie ook het tussentijdse persbericht van 31 oktober 2018) over de wijze van uitvoering en de kosten van de LV-brug. Op 29 maart 2019 heeft het college een raadsvoorstel (9 april 2019) gedaan. Daarin worden voorstellen gedaan om tot voortgang van het project te komen.

Voorstel

  1. kennis te nemen van de bijgevoegde beslissingscalculatie waarin een besparing van € 809.968,- wordt berekend (bijlage A);
  2. het project LV-brug op verantwoordde manier te beëindigen;
  3. de in deze beslissingscalculatie berekende besparing te realiseren en daarbij alle juridische en andere middelen in te zetten;
  4. alle bij dit project betrokken partijen ter verantwoording te roepen en de gemaakte kosten zoveel mogelijk te verhalen.

Argumenten
1.1 Discussies met BN
In 2017 is gestart met de aanbesteding voor het contracteren van een aannemer voor de realisatie en het onderhoud van de LV-brug over het Wilhelminakanaal. Op 15 mei 2018 heeft het college besloten de LV-brug te gunnen aan de firma Ballast Nedam Infra B.V. te Nieuwegein. Zij heeft ingeschreven voor het maximale plafondbedrag van € 2.500.000,- voor de realisatie van de LV-brug en € 324.975,- voor het onderhoud gedurende 25 jaar. Op 22 juni 2018 zijn de contracten daarvoor getekend door partijen.

Op 12 februari 2019 is gebleken dat, sinds de ondertekening van de contracten, partijen discussiëren (zie ook het tussentijdse persbericht van 31 oktober 2018) over de wijze van uitvoering en de kosten van de LV-brug. Nadere toelichting heeft inzicht gegeven in het feit dat de discussie reeds voor het ondertekenen van de contracten (22 juni 2018) plaats vond. Nu, 31 maart 2019, blijkt de patstelling (voorlopig) te zijn beslecht door het overeenkomen d.m.v. een schikkingsvoorstel.

De gemeente Oirschot moet hierbij diep buigen voor BN. Er is nog steeds een discussie over het verlichtingsplan (financiële impact mogelijk € 90,000,-); BN hervat nog steeds niet de werkzaamheden; de teller van de vertragingskosten liep sinds 1 maart 2019 door tot aan 18 maart 2019 (concept vaststellingsovereenkomst); BN dreigt ook nadere stagnatiekosten te claimen wanneer vergunningen vertragen en dekt zich in tegen de vele onderaannemers als die niet op tijd kunnen leveren.

1.2 Forse besparing door te stoppen
Zoals in bijlage A wordt berekend, kan stoppen met dit project d.m.v. van de afweging go / no go, nu
€ 809.968,- aan besparing betekenen. Dit geld blijft in de gemeentelijke kas.

1.3 Flinke kostenoverschrijdingen
Voor de realisatie van de LV-brug is een budget ter beschikking gesteld van € 3.200.000,-. Dit budget is opgebouwd uit € 2.500.00,- realisatiekosten en € 700.000,- plankosten. Zoals aangekondigd in de bijeenkomst van 12 februari 2019 zal er een flinke kostenoverschrijding het gevolg zijn. € 525.000,- boven op de aanneemsom. Daarnaast, nu pas terloops gerapporteerd in het raadsvoorstel van 9 april 2019 onder de omschrijving “Saldo”, zal er ook een overschrijding van € 208.644,- zijn op de plankosten (zie Bijlage A).
In totaal dus een overschrijding van € 733.644,-!

1.4 Subsidie in gevaar
De gemeente werkt aan de ontwikkeling van de LV-brug over het Wilhelminakanaal. De LV-brug gaat het begin (of einde) vormen van de Groene Corridor: een robuuste landschappelijke verbinding tussen het 18 Septemberplein in Eindhoven en de Markt in Oirschot. Bij besluit van 21 april 2015 heeft de raad ingestemd met deze ontwikkeling.

Al eerder, op 10 oktober 2013, heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie verleend aan de gemeente Oirschot als bijdrage voor de realisatie van een LV-brug (deelproject A1 Fiets-/voetbrug Oirschot) als onderdeel van het project “De Groene Corridor” in het kader van de subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant.

Het subsidiebedrag bedraagt € 1.900.000,- en als voorwaarde werd door de provincie gesteld dat de LV-brug voor 1 januari 2017 gerealiseerd moest zijn. Intussen is voor deze datum tweemaal verlenging toegekend. Eerst verlenging naar 1 januari 2019 en daarna verlenging naar 31 december 2019. Deze datum dreigt weer niet gehaald te worden. Het is de vraag of de Provincie opnieuw uitstel verleend.

1.5 Project is niet in control
Het is op 18 april a.s. 1 jaar geleden dat het project met contractpartij is aangevangen (op basis van de aanbiedingsplanning). Tot op heden heeft er geen enkele fysiek omvormingsproces plaatsgevonden; met andere woorden, er is nog geen schop de grond in gegaan. Terwijl de kosten overschrijding nu al € 733.644,- is.

Ook het feit dat er sinds de toekenning van de provinciale subsidie er nu 5,5 jaar verstreken zijn en gezien de eerder vernoemde omstandigheden (twee maal uitstel door Provincie en forse kostenoverschrijding), lijkt erop te wijzen dat de gemeente Oirschot geen control, geen beheersing over dit project (meer) heeft.

Het raadsvoorstel van 9 april 2019 stelt duidelijk dat BN opmerkingen heeft gemaakt omtrent specifieke technische onderdelen van het project. Deze opmerkingen zijn niet meegenomen en verklaren nu de sterke positie van BN, die in feite dicteert wat er moet gebeuren. Een sterk bewijs dat het project niet in control is. Ook gezien het feit dat, zoals datzelfde raadsvoorstel stelt, het schikkingsvoorstel uit onderhandeld is, echter zonder dat alle risico’s voor de toekomst zijn afgedekt, omdat dat niet haalbaar is (vanwege de sterke positie van BN).

1.6 Bijdrage aan de disbalans tussen middelen en ambities
Verder is duidelijk geworden dat de gemeente Oirschot een disbalans heeft tussen middelen en ambities. De geprognosticeerde tekorten op de exploitatie en de ambitieuze investeringsprojecten nopen tot het maken van pijnlijke keuzes. Stoppen met de LV-brug levert veel geld op. Geld dat we kunnen gebruiken om die disbalans te verkleinen.

1.7 Besparing voor Provincie
Als de project LV-brug niet wordt afgerond zal dat ook voor de provincie een besparing opleveren van het subsidiebedrag, n.l. € 1.900.000,-. Geld wat weer voor de Brabantse gemeenschap ten goede komt.

2 Verantwoorde beëindiging
Een verantwoorde manier van beëindigen betekent dat de wijze van beëindiging (bijvoorbeeld ontbinding of opzegging) wel overwogen en met juridisch onderbouwing geschiedt waarbij het belang van Oirschot en de financiële implicaties voorop staan.

Risico’s
De berekende besparing kan lager uitvallen, doordat de tweede termijn (cf. scenario 0 uit raadsvoorstel 9 april 2019, € 551.744,-) van BN moet worden betaald. Een groot deel van dit bedrag betreft kosten van onderaanneming, waar BN voor verantwoordelijk is. De besparing zal dan uitkomen op € 258.224,-.

De kans bestaat dat als BN geen contract partij meer is, de brug door een andere aannemer moet worden gerealiseerd. Bijkomend voordeel is dan dat de overschrijdingskosten op de aanneemsom (€ 525.000,-) niet hoeft te worden betaald. Dan zal de besparing dat bedrag zijn.

Het risico bij voorzetting van het project is dat er nieuwe situaties ontstaan waardoor mogelijk ook nieuwe (vertragings-)claims richting de gemeente gaan.  Door aanname van dit initiatief raadsvoorstel wordt dit voorkomen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

Er is nog steeds een discussie over het verlichtingsplan (financiële impact mogelijk € 90,000,-); BN hervat nog steeds niet de werkzaamheden; de teller van de vertragingskosten liep sinds 1 maart 2019 door tot aan 18 maart 2019 (concept vaststellingsovereenkomst); BN dreigt ook nadere stagnatiekosten te claimen wanneer vergunningen vertragen en dekt zich in tegen de vele onderaannemers als die niet op tijd kunnen leveren.

Dit initiatief raadsvoorstel maakt een einde aan deze onzekerheden.

Kosten en dekking
Juridische kostenWaar we nog rekening mee dienen te houden zijn de juridisch kosten. Deze moeten gemaakt worden om de het project verantwoord af te wikkelen. Conform het raadsvoorstel van 9 april 2019 van het college wordt dit ingeschat op € 20.000,–.

Dit zullen wellicht voor de gemeente Oirschot uiteindelijk geen kosten zijn, want de juridische en andere kosten zijn mogelijk te verhalen op de door de gemeente ingehuurde projectpartijen, zoals in het voorstel van het college staat vermeld. Aansprakelijkheidsstellingen behoren tot de mogelijkheden.

Dekking
De dekking van de gemaakte kosten (zie bijlage A, € 1.548.651,-) kan gebeuren vanuit het krediet dat in april 2015 voor de LV-brug beschikbaar is gesteld, € 1.300.000,-. Het resterende bedrag (€ 248.651,-) kan gedekt worden uit de Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen (groot € 725.699,-).

Vervolg
Het college dient per direct op verantwoorde manier het project Langzaamverkeersbrug Wilhelminakanaal te beëindigen en hierover de gemeenteraad nadrukkelijk van op de hoogte te houden.
Per 30 september 2019 dient deze beëindiging te zijn afgerond.

Oirschot, 3-4-2019