Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 mei 2019

Nieuwsbrief D66 Oirschot Jan./Apr. 2019

Het lijkt ons goed om u weer, via een nieuwsbrief te informeren over wat er de afgelopen maanden binnen onze partij maar vooral in de lokale politiek van Oirschot heeft gespeeld.  Deze nieuwsbrief heeft betrekking op de periode januari, februari en april 2019 (in maart werden geen noemenswaardige onderwerpen behandeld).

Foto links: We zijn het jaar gestart met een proost en een hapje bij de fractievoorzitter thuis.

Uitgelicht

  • Perspectiefnota

Gedurende het afgelopen politieke jaar merkten we dat het toch al beperkte budget, dat was uitgetrokken voor het raadsakkoord, wegsijpelde naar allerlei kleine en min of meer ad hoc thema’s. D66 heeft aan de bel getrokken en vond gehoor bij de andere partijen. Inmiddels is dan ook besloten dat zoveel mogelijk raadsbesluiten worden uitgesteld totdat financieel orde op zaken is gesteld zodat op basis van bewuste politieke afwegingen (i.p.v. op basis van voorstellen die toevallig het eerst de vergadering passeren) de keuzes worden gemaakt. Ook is duidelijk dat lang niet alle ambities die in het raadsakkoord zijn opgenomen kunnen worden uitgevoerd. We zijn in het proces van het maken van een “prioriteitenlijst” voor de komende raadsjaren. U bent natuurlijk altijd welkom om per mail of bij een fractievergadering met ons mee te denken.

  • De langzaamverkeersbrug

D66 heeft zich in het verleden met enorm veel energie verzet tegen de bouw van de in onze ogen niet noodzakelijke en veel te ambitieuze langzaamverkeersbrug. Extra wrang voelt het voor onze partij dat het college de afgelopen raadsvergadering maar liefst 700.000 Euro extra vroeg, vanwege fouten, vertragingsschade en reeds overschrijving van de plankosten. Het proces om met de problemen naar buiten te komen vonden we niet transparant: het was een moeizame weg om informatie te verkrijgen en de wijze waarop de financiële onderbouwing voor de 7 ton was beschreven, vonden we gekleurd. D66 heeft een initiatiefvoorstel ingediend om van de verdere bouw af te zien met een andere berekening. Helaas kregen we hiervoor geen steun van andere partijen. U kunt ons initiatiefvoorstel hier bekijken, en treft u ook de publicatie “Dilemma’s van de Raad 1” van Harry Sauer over dit onderwerp.

De motie, om een onderzoek door de rekenkamer te laten verrichten, en die we met alle partijen gezamenlijk hebben ingediend, is wel aangenomen. Maar dit onderzoek zal slechts beperkt zijn en we hebben enige twijfel of het recht zal doen aan de schade die de gemeenschap is aangedaan.

Een selectie uit de besluitvormende raadsvergaderingen op een rijtje

Januari
Uitvoeringsprogramma Energiebeleid
We hadden hoge verwachtingen van dit raadsvoorstel en waren eigenlijk teleurgesteld toen we het te zien kregen. We misten concrete maatregelen met een kostenoverzicht, criteria waar burgerinitiatieven/kleine ondernemers met “groene” plannen aan getoetst kunnen worden, en de koppeling van de verwachte resultaten richting energieneutraliteit met een tijdsplanning. Samen met het CDA en de VVD hebben we een amendement ingediend om de portefeuillehouder de kans te geven om deze tekorten te repareren.


Februari
MRE-Samenwerkingsakkoord
We juichen toe dat er in het nieuwe samenwerkingsakkoord van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) focus is aangebracht. We vinden echter de wijze waarop de democratische controle is georganiseerd zorgelijk. D66 heeft daarom het initiatief genomen voor een amendement (o.b.v. een amendement dat bij meer MRE-gemeentes is ingediend), en waarbij Dorpsvisie en de VVD zich hebben aangesloten, om in ieder geval de raadstafel21 in het convenant op te nemen. De raadstafel21 is namelijk het enige raadsorgaan dat, hoewel het geen formele zeggenschap heeft, enigszins voeling kan houden met wat er op bestuursniveau speelt. We hadden echter gehoopt dat vanuit het bestuur van de MRE, die pretendeert voorop te lopen met allerlei ontwikkelingen, ook op het gebied van democratische legitimiteit, vernieuwende stappen waren gezet.


April
Gebiedsvisie Westfields Fase III
Het plan voor de Gebiedsontwikkeling van Westfieldsfase III vinden we een goed overwogen plan met waarschijnlijk een mooie financiële up-site voor Oirschot. Het plan hebben we dan ook gesteund. Wel blijft het volgens ons moeilijk uit te leggen dat de Oirschotsedijk wordt afgesloten voor autoverkeer omdat verkeer een verstoring van de groene illusie van de groene corridor zou zijn, maar dat naast het fietspad, aan de andere kant van de haag, straks vrachtauto’s af en aan zullen rijden…..


Kadernota Grondstoffen
Op Kempen-niveau wil men een volgende stap gaan zetten in de afvalverwerking, door alle afval als grondstof te beschouwen. Deze denkrichting sluit één op één aan bij de kringloopeconomie die wij als D66 zo graag zien. We hebben dan ook uiteraard vóór het raadsvoorstel gestemd.

D66 Oirschot Partijnieuws

Het congres
We hebben op het landelijk D66-congres een motie ingediend omdat we graag willen laten onderzoeken of de mogelijkheden voor het onder bepaalde voorwaarden vervangen van een raadslid bij besluitvormende vergaderingen, verruimd kan worden. Helaas is onze motie (nog) niet aangenomen We hebben er wel van geleerd en hebben ideeën opgedaan waarmee een volgende poging zeker meer kans van slagen heeft. Een leuke opsteker was dat onze fractievoorzitter Marienette Wemelsfelder geïnterviewd werd en ‘s-avonds in het 20:00 uur journaal was te zien.


D66 en de Oirschotseraad
Er wordt ook gewerkt aan een goede atmosfeer in de raad. Onze burgemeester nam het initiatief voor een gezellige avond met politieke gemengde teams.

Fractielid, Joris van Loo (uiterst rechts) zat in het winnend team.

 

 

D66 oproep nieuwe leden
Om een politieke partij goed te laten functioneren is het noodzakelijk dat er zo nu en dan nieuwe mensen met hun ideeën aansluiten. Als u graag
wilt dat het geluid van D66 in Oirschot, vernieuwend, luid en duidelijk blijft klinken, help dan alstublieft door in uw sociale omgeving eens rond te vragen of er belangstellenden zijn om lid te worden en/of een actieve rol te vervullen. Het doorsturen van deze nieuwsbrief helpt zeker ook.

Vooruitblik

Europese verkiezingen
We hopen dat heel veel kiezers 23 mei in hun agenda hebben staan en de moeite nemen om naar het stemlokaal te gaan.


De Enck
In mei staat een raadsvoorstel op de agenda waarbij het voortbestaan van De Enck op het spel staat. D66, heeft zich altijd hard gemaakt voor het steunen van de functies van De Enck en we zullen dat ook nu weer doen. We spannen ons ook in om de besluitvormende vergadering twee weken te vervroegen naar 14 mei, zodat bij de presentatie van het cultureel programma van de Enck op 17 mei, er hopelijk reeds een positief besluit ligt en De Enck dus direct haar kaartverkoop kan starten.